Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresata informacji handlowej

(art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”)

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest NELL’ARMONIA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708857 (dalej jako „NELL’ARMONIA” albo „Administrator”). NELL’ARMONIA jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.
2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

  • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): info@nellarmonia.pl;
  • za pośrednictwem poczty: NELL’ARMONIA POLSKA ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
  • osobiście w siedzibie Administratora.
3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, pozyskujemy z serwisu LinkedIn oraz ze stron www (czyli źródeł publicznie dostępnych). To następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), miejsce pracy, stanowisko służbowe).
4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
CEL PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
Informowanie o ofercie handlowej, organizowanych przez Administratora wydarzeniach, konkursach itp. Art. 6(1)(f) RODO – uzasadniony interes, który polega na pozyskiwaniu zainteresowania osób, dla których usługi oferowane przez NELL’ARMONIĘ mogą okazać się przydatne ze względu na charakter wykonywanej pracy bądź ze względu na zajmowane stanowisko w organizacji. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.
Nawiązywanie kontaktu w celu przedstawienia oferty handlowej, informacji o konkursach, promocjach itp. Art. 6(1)(f) RODO – uzasadniony interes (jw.) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.
5. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych
 • W każdym czasie możesz dowiedzieć jakie dane osobowe Administrator przetwarza oraz możesz otrzymać kopię danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych
 • gdy zauważysz, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe możesz żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniam
Sprzeciw
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej poprzez złożenie sprzeciwu (w każdej nowej wiadomości e-mail jest umieszczony przycisk, którego kliknięcie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu).
6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom: agencji marketingowej, dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługą dostarczania informacji handlowej), dostawcom oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego oprogramowania (do obsługi dostarczania informacji handlowej), kurierom, dostawcom usług mailingowych (tj. organizujących wysyłkę informacji handlowej).
7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.