Nell'Armonia, administration de vos solutions de pilotage

Zarządzanie wynikami finansowymi

Nell’armonia part of Accenture wspiera dyrektorów finansowych i działy controllingu kompleksową i nowoczesną ofertą, która odpowiada dzisiejszym wyzwaniom.

Niezależnie od tego, czy chodzi o spełnienie wymogów prawnych, czy też o wewnętrzne potrzeby zarządcze, od działów finansowych wymaga się regularnego sporządzania wiarygodnych raportów w coraz krótszych terminach. Te procesy raportowania mogą być regulowane przez normy i standardy, a ponadto konieczne jest przedstawienie uzasadnienia dla wyników.


Zarządzanie wynikami finansowymi, Twoje wyzwania:

  • Gromadzenie najbardziej aktualnych informacji finansowych i niefinansowych
  • Strukturyzacja Twoich procesów finansowych w zintegrowanym i zautomatyzowanym Systemie Informacji Finansowej
  • Przyspieszenie i zwiększenie wiarygodności podejmowanych decyzji dzięki dostępnym dla wszystkich wskaźnikom
  • Zwiększenie produktywności zespołów, przez koncentrację ich wysiłków na analizie, a nie na konsolidacji danych
  • Wykorzystanie danych cyfrowych i big data w celu włączenia finansów do procesu transformacji całego przedsiębiorstwa
  • Utrzymanie marż przy jednoczesnej optymalizacji efektywności operacyjnej i wykrywaniu nowych możliwości rozwoju
  • Uproszczenie cykli planowania, optymalizacja procesu budżetowego
  • Zarządzanie przepływami pieniężnymi, którego podwójnym celem jest zarządzanie ryzykiem i tworzenie wartości
  • Ograniczenie nakładów na sprawozdawczość
  • Skrócenie procesu zamknięcia finansowego.

Niezawodne i sprawne zarządzanie wynikami finansowymi

Poza przedstawianiem danych liczbowych, działy finansowe muszą być w stanie analizować wyniki osiągnięte w przeszłości, wyjaśniać je, patrzeć w przyszłość, zdawać sobie sprawę z wpływu decyzji, które być może trzeba będzie podjąć… krótko mówiąc, muszą zagwarantować rzetelne i sprawne zarządzanie finansami.

Jako prawdziwy partner biznesowy przedsiębiorstwa, dział finansowy ma obowiązek rozumieć, analizować, symulować i proponować plany działania, które są dostosowane do stojących przed nim wyzwań strategicznych.

Każdego dnia zespoły Nell'armonii part of Accenture pracują ramię w ramię z ponad 250 przedsiębiorstwami
we Francji i na całym świecie

Naszym wyzwaniem jest niezawodne sprostanie Twoim wyzwaniom, a jednocześnie zaoferowanie Ci wizji i doradztwa w zakresie najlepszych praktyk rynkowych.

Nasza potrójna kompetencja (biznesowa + techniczna + realizacja projektów) w połączeniu ze specjalizacją w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa pozwala nam zaoferować Ci odpowiednie doradztwo w odpowiednim czasie, aby Twoje projekty zakończyły się sukcesem – na czas i zgodnie z budżetem.

Zarządzanie rentownością

Wdrożenie szczegółowej analizy kosztów
i systemu kontroli marży,
do zasilania analitycznych rachunków zysków i strat.

Poznaj naszą ofertę

Przygotowanie budżetu

Proces budżetowy i planowanie finansowe
to ciągła praca zespołowa oparta na danych
bądź zawsze na bieżąco, by przygotować wiarygodny budżet.

Poznaj naszą ofertę

Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych

Zarządzanie przepływami pieniężnymi spółki
aby lepiej kierować decyzjami operacyjnymi
i przewidywać ryzyko

Poznaj naszą ofertę

Sprawozdawczość zarządcza

Tworzenie ustandaryzowanych i szczegółowych raportów zarządzania jakością,
skrócenie cykli raportowania
zwiększenie częstotliwości

Poznaj naszą ofertę

Konsolidacja statutowa

Przyspieszenie procesu konsolidacji statutowej
aby pracownicy zaangażowani w proces zamknięcia
zyskali więcej czasu na analizę wyników finansowych.

Poznaj naszą ofertę